Rozwiązania Produkty Support About Us Skontaktuj się z nami
Rozwiązania Produkty Support About Us
Rozwiązania Produkty Support

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 18 Kwiecień 2024 r.
Data wejścia w życie: 11 grudzień 2023 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady firmy Master Fluid Solutions WDG GmbH, Forststraße 16, Nadrenia Północna-Westfalia 40597, Niemcy, e-mail: [email protected], telefon: +49 211 41 72 81 00, dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji zbieranych przez nas podczas korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej (www.masterfluids.com). („Serwis”). Uzyskiwanie dostępu do Serwisu lub korzystanie z niego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji dotyczących użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, nie powinien uzyskiwać dostępu do Serwisu ani z niego korzystać.

Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. W takim przypadku opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Serwisie. Zmieniona Polityka zacznie obowiązywać po upływie 180 dni od jej opublikowania w Serwisie, a dalszy dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego po upływie tego terminu będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki prywatności przez użytkownika. Z tego względu zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony.

 1. Gromadzone przez nas informacje:

  Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika:

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Numer telefonu komórkowego
  4. Profil w mediach społecznościowych
  5. Adres służbowy
 2. Sposób gromadzenia informacji o użytkowniku:

  Zbieramy/otrzymujemy informacje o użytkowniku w następujący sposób:

  1. Gdy użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny lub w inny sposób przekazuje dane osobowe
  2. Gdy użytkownik wchodzi w interakcje z witryną internetową
  3. Z ogólnodostępnych źródeł
 3. Miejsce przechowywania danych:

  Dane osobowe są przechowywane w zaszyfrowanych bazach danych z ograniczonym dostępem. Aby zagwarantować, że dostęp do przechowywanych danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, wdrożono mechanizmy kontroli dostępu i uwierzytelniania. Dane użytkowników są przechowywane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, a ich przetwarzanie może mieć miejsce w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Australii, Wielkiej Brytanii i krajach posiadających decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub odpowiednie zabezpieczenia.

 4. Sposób wykorzystania informacji dotyczących użytkownika:

  Zgromadzone przez nas informacje dotyczące użytkownika będziemy wykorzystywać do następujących celów:

  1. Marketing/promocje
  2. Tworzenie konta użytkownika
  3. Referencje
  4. Gromadzenie opinii klientów
  5. Wsparcie
  6. Informacje administracyjne
  7. Reklama ukierunkowana
  8. Ochrona witryny
  9. Zarządzanie kontem użytkownika

  Jeśli będziemy chcieli wykorzystać informacje dotyczące użytkownika w jakimkolwiek innym celu, poprosimy go o zgodę i będziemy wykorzystywać informacje dotyczące użytkownika wyłącznie po otrzymaniu jego zgody, a następnie wyłącznie w celach, na które udzielono zgody, chyba że prawo nakłada na nas inny wymóg.

 5. Sposób udostępniania informacji dotyczących użytkownika:

  Nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika stronom trzecim bez uzyskania jego zgody, z wyjątkiem szczególnych okoliczności opisanych poniżej:

  1. Analityka

  Wymagamy, aby takie strony trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane i nie przechowywały ich dłużej niż jest to wymagane do realizacji wspomnianego celu.

  Możemy również ujawniać dane osobowe użytkownika w następujących celach: (1) w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi, przepisami wykonawczymi, nakazami sądowymi lub innymi procedurami prawnymi; (2) w celu egzekwowania umów użytkownika z nami, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) w celu reagowania na stwierdzenia, że korzystanie z Serwisu przez użytkownika narusza jakiekolwiek prawa stron trzecich. Jeśli dojdzie do fuzji lub przejęcia Serwisu lub naszej firmy przez inną firmę, informacje dotyczące użytkownika będą jednym z aktywów, które zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

 6. Przechowywanie informacji dotyczących użytkownika:

  Będziemy przechowywać dane osobowe użytkowników przez okres od 90 dni do 2 lat po zamknięciu ich kont lub tak długo, jak będziemy ich potrzebować do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Możemy być zmuszeni do przechowywania pewnych informacji przez dłuższy czas, na przykład w celu prowadzenia dokumentacji / raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom itd. Pozostałe anonimowe informacje i informacje zbiorcze, z których żadna nie identyfikuje użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio), mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

 7. Prawa użytkownika:

  W zależności od obowiązującego prawa, użytkownik może mieć prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, lub otrzymania ich kopii, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania dotyczących go danych, zwrócenia się do nas o udostępnienie (przeniesienie) dotyczących go danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania zgody udzielonej nam na przetwarzanie dotyczących go danych, prawo do złożenia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą mieć zastosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z tych praw, użytkownik może napisać do nas na adres [email protected]. Odpowiemy na zgłoszenie użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.

  Użytkownik może zrezygnować z bezpośredniej komunikacji marketingowej lub profilowania, które przeprowadzamy w celach marketingowych, pisząc do nas na adres [email protected].

  Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zezwoli nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofa zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, może nie być w stanie uzyskać dostępu do usług, w związku z którymi dane te były wymagane lub korzystać z tych usług.

 8. Pliki cookie itd.

  Aby dowiedzieć się więcej o sposobach wykorzystywania przez nas plików cookie i opcjach wyboru użytkownika w odniesieniu do tych technologii śledzenia, należy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

 9. Bezpieczeństwo:

  Bezpieczeństwo informacji użytkownika jest dla nas ważne i będziemy stosować uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionej zmianie danych użytkownika znajdujących się pod naszą kontrolą. Biorąc jednak pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, a co za tym idzie, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które użytkownik nam przekazuje i użytkownik robi to na własne ryzyko.

 10. Inspektor ochrony danych / pełnomocnik ds. skarg:

  Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania udostępnionych nam informacji, może wysłać wiadomość e-mail do naszego pełnomocnika ds. skarg na adres Master Fluid Solutions WDG GmbH, Forststraße 16, Düsseldorf, Niemcy, 40597, e-mail: [email protected]. Odniesiemy się do zgłoszonych zastrzeżeń zgodnie z obowiązującym prawem.

Polityka prywatności wygenerowana przy użyciu CookieYes.